Wat is de impact op het leefmilieu, de waterhuishouding en geluidshinder?

Antwoord

Deze vragen maken deel uit van de milieueffectenstudie die nog zal gebeuren. De bedoeling van die studie (een “project-MER”) is om in kaart te brengen wat de effecten van de herinrichting zijn op het omgevingsgeluid, het landschap en het ecologische evenwicht met de omgeving. In het milieueffectenrapport worden ook maatregelen voorgesteld om die effecten te milderen.

Bij het ontwerp van het nieuwe knooppunt Londerzeel Zuid werd hoe dan ook al getracht om de impact op het milieu en de omgeving zo veel mogelijk te beperken:

  • Door de keuze voor een Hollands Complex liggen de op- en afritten parallel aan de A12. Daardoor is de inname van de ruimte kleiner ten opzichte van de alternatieven die meer ruimte zouden innemen.
  • Een ingesleufde A12 beperkt het omgevingsgeluid. Indien nodig wordt er bijkomende geluidsbuffering voorzien zoals een groene berm of een geluidsscherm.
  • De waterhuishouding verbetert door een aanzienlijke vergrote waterbuffering.  Dit vermindert de druk op de riolering waardoor het risico op wateroverlast in Westrode verkleint. Het buffersysteem zuivert ook het water voordat het naar de waterloop stroomt. Dat komt de waterkwaliteit ten goede.
Ruimte-inname afgeschreven traject en gekozen traject