Welke maatregelen worden genomen tegen geluidsoverlast ter hoogte van de dorpskernen?

Antwoord

De milderende maatregelen om de geluidsoverlast te beperken liggen vandaag nog niet vast. In het najaar van 2018 en het voorjaar van 2019 voert Wegen en Verkeer een milieueffectenstudie uit waarin de impact van het project op het milieu wordt onderzocht.

De geluidshinder is één van de punten die deel uitmaken van deze studie, maar ook fijn stof en andere uitlaatgassen zijn hierin belangrijke onderwerpen. Ook wordt verwacht dat het deels ingraven van de A12 een maatregel is die een gunstige uitkomst kan bieden binnen deze studie. Pas wanneer de resultaten van de milieueffectenstudie bekend zijn en de impact van het geluid in kaart is gebracht, kan Wegen en Verkeer milderende maatregelen op maat uitwerken.

In het voorontwerp van het Hollands Complex zijn wel al een talud tussen de fietssnelweg en de A12 en geluidsschermen op diverse locaties voorzien. De verdere uitwerking van deze milderende maatregelen volgt wanneer de resultaten van de milieueffectenstudie bekend zijn.

> Lees hier meer over de milieueffectenstudie (link naar: https://www.londerzeelzuid.be/wat-is-de-impact-op-het-leefmilieu-de-waterhuishouding-en-geluidshinder)